Nem ĂŠghető szigetelő lap: Promatect MC

Nem éghető szigetelő lap: Promatect MC


Burkol�s, burkolat, v�z elleni szigetel�s, szigetel�, szigetelj, lapokkal a� sal�trom ellen-nem �ghet� lapokkal

ďż˝

MASTERCLIMA plus

Burkol�lap �tnedvesedett �s oldott s�kkal szennyezett falakhoz.

ďż˝

El�nyei

egyszer� kivitelez�s (ragaszt�s-fel�letk�pz�s), csek�ly hibalehet�s�g

egyr�teg� megold�s

burkol�s egy l�p�sben nagy fel�leten

k�nnyen kezelhet� lapm�ret

kieg�sz�t� h�szigetel�s jav�t� hat�s

ďż˝

Az �p�let szerkezet�t k�ros�t�, v�zoldhat� s�kat is tartalmaz� talajnedvess�gt�l �titatott �p�letfalak bels� oldali fel�let�nek burkol�sakor – ak�r ut�lagos nedvess�gszigetel�s kieg�sz�t�sek�nt, ak�r an�lk�l – az alkalmazott technol�gia alapvet� k�vetelm�nye, hogy nyitott p�rusrendszere r�v�n a burkolat seg�tse el� a falnedvess�g kip�rolg�s�t �s fel�lete sz�raz tapint�s� legyen, tov�bb� akad�lyozza meg a nedvess�gb�l kikrist�lyosod� s�k fel�leti kivir�gz�s�t, a sal�tromosod�st.

ďż˝

Erre a c�lra kb. k�t �vtizede alkalmazz�k az �zemben el�kevert �s helysz�nen felhordott p�rusos jav�t� vakolatokat. A cementk�t�s� p�rusos vakolatok haszn�lata azonban t�bb bizonytalans�ggal �s korl�toz�ssal j�r egy�tt: a bedolgozott vakolatr�teg min�s�g�n sokat ronthat a nem megfelel� kever�v�z mennyis�g, a t�lzott bet�m�r�t�s �s az ut�kezel�s elmarad�sa. A k�sz vakolat 40-45 t�rfogat% p�rustartalma megszabja a p�ra�tereszt� �s s�bet�rol� k�pess�g hat�r�rt�k�t. �gy pl. a p�rusos jav�t� vakolatok alkalmaz�sa – ut�lagos nedvess�gszigetel�s n�lk�l – csak olyan falakon enged�lyezett, amelyek nedvess�gtel�tetts�ge legfeljebb 50% �s v�zoldhat� s�tartalma sem t�bb 1-2 t�meg%-n�l.

A MASTERCLIMA plus burkol�lap, amely teljes�ti a p�rusos jav�t� vakolatokra vonatkoz� nemzetk�zi el��r�sokat, t�bb tulajdons�gban l�nyegesen fel�lm�lja azok�t �s gyors, egyszer�, biztons�gos kivitelezhet�s�g�vel el�ny�s alternat�v�t ad az �tnedvesedett �s s�szennyezett falak ut�lagos bels� fel�j�t�s�hoz.

ďż˝

Tulajdons�gai

A MASTERCLIMA plus a kor�bbi MASTERCLIMA szigetel�lap tov�bbfejlesztett v�ltozata, amely a gy�rt� PROMAT �s a b�csi M�szaki Egyetem c�ltudatos kutat� egy�ttm�k�d�se r�v�n j�tt l�tre. Ennek legfontosabb eredm�nye a MASTERCLIMA plus p�rusrendszer�nek m�dos�tott, hidrof�biz�lt kialak�t�sa, amelynek k�sz�nhet�en a p�rologtat� k�pess�g v�ltozatlan megtart�sa mellett megsz�nik a cseppfoly�s nedvess�g fel�letre �raml�s�nak �s a s�k fel�leti kivir�gz�s�nak lehet�s�ge. A MASTERCLIMA plus r�tegen csak l�gnem� p�ra halad �t �s a kikrist�lyosod� s�k az alapfel�lett�l kiindulva, fokozatosan t�rol�dnak be a p�rusrendszerbe.

A MASTERCLIMA plus cellul�zsz�llal er�s�tett, kalcium-szilik�t alapanyag�, kb. 80 t�rfogat% nyitott p�rustartalm�, 300 kg/m3 tests�r�s�g� burkol�lap. Nem �ghet�, eg�szs�gre vagy k�rnyezetre �rtalmas anyagot nem tartalmaz �s nem bocs�t ki. K�mhat�sa er�sen l�gos, amely k�ztudottan gomb�sod�sg�tl� hat�s�. 25 mm vastag, 1000x500 mm nagys�g� lapok form�j�ban gy�rtj�k. Nagy p�rustartalma r�v�n igen j� h�szigetel� k�pess�g�.

ďż˝

Feldolgoz�s, kivitelez�s

A MASTERCLIMA plus el�nye a hagyom�nyos k�m�ves m�dszerrel felhordott vakolatokkal szemben a kivitelez�s egyszer�bb, gyorsabb �s biztons�gosabb m�dj�ban is megmutatkozik. A k�nny� – mind�ssze 3,75 kg t�meg� MASTERCLIMA plus lapok k�nnyen mozgathat�k �s k�zi f�r�sszel vagy elektromos f�r�szg�ppel egyszer�en �s gyorsan m�retre szabhat�k.

A letiszt�tott �s cementk�t�s� habarccsal jav�tott ill. sim�tott alapfel�letre a lapokat fogazott spatuly�val felhordott ragaszt��gyba kell fektetni az illeszked� �lek h�zagainak egyidej� kit�lt�s�vel. A szigetel� lapok felragaszt�s�hoz csak gy�rilag el�kevert cementb�zis�, bevizsg�lt �s enged�lyezett ragaszt�anyagot szabad haszn�lni. Csak a p�ra�tereszt� ragaszt� haszn�lata biztos�tja a kedvez� szigetel� hat�st: ilyen pl. az LB-Knauf gy�rtm�ny� ragaszt�tapasz. A ragaszt�s megk�t�se ut�n a burkolat fel�let�t ugyanezzel a ragaszt�tapasszal lehet glettelni. Az �rintkez�si fug�kat sz�ks�g eset�n kb. 5 cm sz�les r�gz�t� �vegh�l� szalaggal lehet egym�shoz er�s�teni a glettel�s el�tt vagy sor�n. A fel�letet v�g�l meszel�ssel, m�szfest�kkel vagy szilik�tfest�kkel lehet bevonni. B�rmelyik fel�letk�pz�s alapk�vetelm�nye, hogy p�ra�tereszt� legyen, vagyis a MASTERCLIMA plus burkolatr�teg kip�rologtat� hat�s�t nem ronthatja le.

ďż˝

M�szaki jellemz�k

ďż˝

Jellemz� M�rt �tlag�rt�k K�vetelm�ny

Tests�r�s�g (kg/m3) 300 max. 1400

Nyom�szil�rds�g (N/mm2) 2,1 1,5-5,0

Nyitott p�rustartalom (t�rfogat%) kb. 80 min. 40

P�radiff�zi�s ellen�ll�si sz�m (Ο) 9 max. 12

S��ll�s�g megfelel� megfelel�

H�vezet�si t�nyez� (W/mK) 0,065 -

�ghet�s�g „A1”, nem �ghet�

ďż˝

Inform�ci�: masterclima@masterclima.hu

ďż˝