A penész nem látható...

A penész nem látható...


A�PEN�SZ�NEM�L�THAT�:...

ďż˝
Az �p�t�ipari M�szaki Enged�lyre vonatkoz� k�l�nleges felt�telek
A term�kek �s a term�kek tervezett felhaszn�l�s�nak le�r�sa
A MASTERCLIMA term�k 25 mm vastag kalcium-szilik�t b�zis� cellul�zsz�l er�s�t�s� bels� oldali por�zus sz�raz szigetel� lemez. Anyagszerkezet�nek kapill�risaktivit�sa r�v�n felsz�vja a falszerkezet nedvess�gtartalm�t (saj�t t�meg�nek ak�r 3,5-szeres�t) �s azt t�rfogatv�ltoz�s �s kicsepeg�s n�lk�l k�pes id�legesen t�rolni. A falazat nedvess�gtartalm�nak, ill. a helyis�g p�ratartalm�nak felv�tel�vel �s lead�s�val kiegyens�lyozza a nedvess�gforgalmat �s szab�lyozza a belt�ri kl�m�t.
ďż˝
M�szaki param�terek:
ďż˝
vastags�g: 25 �s 50 mm
lapm�ret: 1000 x 500 mm
nyom�fesz�lts�g: min. 1400 kPa
tests�r�s�g:� 300 kg/m3
nyitott cell�k ar�nya: min. 80 (V/V%)
v�zfelv�tel: kb. 350 (m/m%)
h�vezet�si t�nyez�: 0,080 W/mK
p�radiff�zi�s ellen�ll�si sz�m (Ο): 4,5-9,5
Felhaszn�l�si ter�let:
Pen�szes �s nedves falszerkezetek h�hidas �p�letek, panellak�sok, m�eml�k �p�letek v�gleges bels� oldali szigetel�s�re.
ďż˝
Mechanikai ellen�ll�s �s stabilit�s
ďż˝
Nyom�fesz�lts�g 10%-os deform�ci�n�l MSZ EN 826:1997
Hajl�t�szil�rds�g MSZ EN 12089:1999
M�retv�ltoz�s (h� �s p�ra hat�s�ra) MSZ EN 1604:1998
ďż˝
T�zbiztons�g
ďż˝
Nem �ghet�s�g MSZ EN 14800-2:1994
ďż˝
Higi�nia, eg�szs�g �s k�rnyezetv�delem
ďż˝
P�radiff�zi� DIN 52615
F�mek �s neh�zf�m tartalom DIN 38406-E29
Biocid, PCD DDT, metabolit, piretroid tartalom szerves old�szeres kiold�s �s GC
Old�szer, illatszer (VOC) tartalom sz�nszulfidos kiold�s �s GC
Formaldehid emissziďż˝ DIN EN 717-2
Finompor k�pz�d�s DIN 53482
ďż˝
Haszn�lati biztons�g
ďż˝
Nyitott cell�k ar�nya MSZ EN ISO 4590:2003
Tapad�szil�rds�g MSZ EN ISO 4624:2003 figyelembev�tel�vel
Bemer�t�ses v�zfelv�tel �MI Kht. m�dszer
P�rafelv�tel �MI Kht. m�dszer
K�mhat�s indik�tor pap�rral
Helysz�ni szeml�k a m�k�d�k�pess�g meg�t�l�s�re
Energiatakar�koss�g �s h�v�delem
H�vezet�si t�nyez� MSZ EN 126
Egy�b term�kjellemz�
Hossz�s�g, sz�less�g MSZ EN 822:1997
Vastags�g MSZ EN 823:1997
Der�ksz�g�s�g MSZ EN 824:1997
S�klap�s�g MSZ EN 825:1997
Tests�r�s�g MSZ EN 1602:1998
Tervez�si (1)/megfelel�s�g igazol�si (2) �s t�pusvizsg�lati (3) �rt�kek
ďż˝

Term�kjellemz�k �s
(m�rt�kegys�geik)
ďż˝
�rt�k/adat
Vizsg�lati/
�rt�kel�si m�d
ďż˝
(1)
ďż˝
(2)
ďż˝
(3)
Vastags�g (mm)
+3mm
-2 mm
25 vagy 50
MSZ EN
823:1997
ďż˝
+
ďż˝
+
ďż˝
-
Lapm�ret (mm)
1000x500�3 mm
MSZ EN
822:1997
ďż˝
+
ďż˝
+
ďż˝
-
Der�ksz�g�s�g
(mm/m)
max.6
MSZ EN
824:1997
ďż˝
+
ďż˝
+
ďż˝
-
S�klap�s�g (mm)
max.6
MSZ EN
825:1997
ďż˝
+
ďż˝
+
ďż˝
-
M�retv�ltoz�s h� �s p�ra hat�s�ra
(%)
max.�1
MSZ EN
1604:1998
ďż˝
+
ďż˝
+
ďż˝
+
Tests�r�s�g
(kg/m3)
300�30
MSZ EN
1602:1998
ďż˝
+
ďż˝
+
ďż˝
+
Nyom�fesz�lts�g
10%-os
deform�ci�n�l
(kPa)
ďż˝
min. 1400
MSZ EN
826:1997
ďż˝
+
ďż˝
+
ďż˝
+
Hajl�t�szil�rds�g
(kPa)
min. 800
MSZ EN
12089:1999
ďż˝
+
+
ďż˝
+
Nyitott cell�k ar�nya (V/V%)
min. 80
MSZ EN ISO
4590:2003
ďż˝
+
ďż˝
+
ďż˝
+
V�zfelv�tel
(m/m%)
kb. 350
Teljes bemer�t�s 14 napig 23�C-on
ďż˝
+
ďż˝
+
ďż˝
-
P�radiff�zi�s
ellen�ll�si sz�m (Ο)
4,5-9,5
DIN 52615
ďż˝
+
ďż˝
+
+
H�vezet�si t�nyez�
(W/mK)
0,080
MSZ EN
12667:2001
ďż˝
+
ďż˝
+
ďż˝
+
�ghet�s�g
„nem �ghet� legyen”
MSZ
14800-2:1994
ďż˝
+
ďż˝
+
ďż˝
+

ďż˝
ďż˝
ďż˝
Felt�telek, amelyek mellett a term�k a tervezett felhaszn�l�sra alkalmas
ďż˝
A term�knek az alapfel�lettel t�k�letesen �ssze kell �p�lnie, �reg vagy l�gr�s kialakul�sa nem megengedett.
ďż˝
Nedvess�gszigetel�s n�lk�li falazatok eset�ben a MASTERCLIMA lemezek falsz�r�t�sra csak akkor haszn�lhat�k, ha a szigetelend� falazat nedvess�gtel�tetts�ge nem nagyobb, mint 50%.
ďż˝
A MASTERCLIMA lemezek be�p�t�se sor�n a fel�let el�k�sz�t�shez, a felragaszt�shoz, majd a fel�letk�pz�s�hez kiz�r�lag p�ra�tereszt� anyagokat kell felhaszn�lni, amelyek p�radiff�zi�s ellen�ll�si sz�ma legfeljebb Ο= 25.
ďż˝
A MASTERCLIMA sz�raz szigetel� lemez h�vezet�si t�nyez�j�nek tervez�s, valamint egy�b h�technikai sz�m�t�sok sor�n figyelembe vehet� �rt�k�t az MSZ EN ISO 10456:1999 (�p�t�si anyagok �s term�kek. A min�s�t�si �s a tervez�si h�technikai �rt�kek meghat�roz�sa), valamint az MSZ-04-140:1991 (�p�letek �s �p�lethat�rol� szerkezetek h�technikai sz�m�t�sai. H�technikai m�retez�s) szabv�nyok alapj�n kell meghat�rozni, figyelembe v�ve az �MI Kht �ltal meghat�rozott �rt�ket (Ν=0,080 W/mK).
ďż˝
A „nem �ghet�”, A1 t�z�ll�s�gi besorol�s� MASTERCLIMA kalcium-szilik�t lemez t�zv�delmi szempontb�l korl�toz�s n�lk�l alkalmazhat�.
ďż˝
Olyan helyis�gekben, ahol a k�ls� falf�let szigetel�se nem megfelel� (pl. h�hidas vagy �szaki oldali), a mennyezet pen�szesed�s�nek elker�l�se �rdek�ben be kell �p�teni a megfelel� sz�less�g� fal mennyezet lez�r� profilt.
ďż˝
Be�p�t�s
ďż˝
Az alapfel�let laza morzsol�d� r�szeit le kell verni, fug�it kb. 2 cm m�lys�gig ki kell kaparni, a pen�szes �s s�kvir�gz�sos foltokat sz�razon le kell dr�tkef�zni, a r�gi fest�st �s tap�t�z�st el kell t�vol�tani. A letiszt�tott fel�letet a pen�szk�pz�d�s megsz�ntet�se vagy megel�z�se �rdek�ben gomba�l� hat�anyag� oldattal kezelni kell.
ďż˝
A letiszt�tott fel�let egyenetlens�geit meg kell sz�ntetni. A nagyobb �s m�lyebb �regeket cementk�t�s� jav�t�habarccsal kell kit�lteni, v�kony r�tegben pedig p�ra�tereszt� ragaszt�habarccsal kell �tsim�tani a fel�letet. Porl�sra hajlamos alapfel�letet vakolatszil�rd�t� szerrel kell el�kezelni.
ďż˝
A lemezek darabol�s�t �s ragaszt�s�t a gy�rt� �ltal el��rt technol�gi�val �s ragaszt�anyaggal kell v�gezni. A darabol�s sor�n �gyelni kell arra, hogy a v�gott �lek a fel�letre mer�legesek legyenek.
ďż˝
A lemezek felragaszt�sa ut�n 24 �r�val lehet a fel�letet fest�sre, tap�t�z�sra el�k�sz�teni.
ďż˝
A term�k fest�se vagy burkol�sa kiz�r�lag olyan fest�kkel, ill. tap�t�val t�rt�nhet, melyek p�ra�tereszt� tulajdons�g�ak (pl. m�sz vagy szilik�tfest�k). Tap�t�zni kiz�r�lag f�r�szporos, vagy k�nny� �vegsz�vet tap�t�val szabad, melynek ragaszt�ja CMC tap�taragaszt� �s csak a fent eml�tett �sv�nyi eredet� fest�kkel vonhat� �t.
ďż˝
ďż˝
ďż˝
MASTERCLIMA szigetel�lemez �p�letfel�j�t�shoz
ďż˝
Az �p�letfalak kapill�risaiba sz�v�dott talajnedvess�g, a bels� falfel�leteken lecsap�dott p�ra �s a k�lt�rb�l behatol� csapad�kv�z vesz�lyezteti a falak alapvet� rendeltet�s�t: az emberi tev�kenys�gek �s �rt�kek v�delm�t, az eg�szs�get �s komfortot. A nedvess�g hat�s�ra a m�goly szil�rd �s vastag falazatok is fizikai �s k�miai k�rosod�st szenvedhetnek; fel�letk�pz� vakolatuk, burkolatuk, fest�s�k roncsol�dik; a nedves – sokszor s�kivir�gz�sos, pen�szesedett falakkal k�r�lvett bels� terek leveg�je nyirkos, kellemetlen szag� �s eg�szs�gtelen; a t�li f�t�si k�lts�gek indokolatlanul magasak lesznek. Az ilyen �rtalmas hat�sok megsz�ntet�s�re vagy cs�kkent�s�re – de megel�z�s�re is – c�ltudatosan t�rekszik a korszer� �p�t�anyagipar, melynek egyik kiemelked�en hasznos fejleszt�si eredm�nye a MASTERCLIMA szigetel�lemez.
ďż˝
A MASTERCLIMA tulajdons�gai
ďż˝
A MASTERCLIMA cellul�zsz�l er�s�t�s�, kalcium-szilik�t alapanyag� lemez, kb. 80 t�rfogatsz�zal�k nyitott p�rustartalm�, 300�30 kg/m3 tests�r�s�g�, por�zus szerkezet� anyag. Nem �ghet�, eg�szs�gre vagy a k�rnyezetre �rtalmas anyagokat nem tartalmaz, ill. nem bocs�t ki. �sszet�tel�n�l fogva minden szilik�tos alapanyag� �p�t�anyaggal �sszef�r. 25 �s 50 mm vastags�g�, 1000x500 mm lapm�ret� lemezek form�j�ban forgalmazz�k. Nagy p�rustartalm�nak k�sz�nhet�en igen j� h�szigetel� k�pess�g�, kiv�l� p�ra�tereszt�, �s kifoly�s/kicseppen�s n�lk�l saj�t t�meg�nek 3,5-szeres�t kitev� nedvess�get tud id�legesen befogadni. K�mhat�sa er�sen l�gos, amely k�ztudottan gomb�sod�sg�tl�.
ďż˝
M�szaki jellemz�k
ďż˝
Nyom�szil�rds�g: 1,4 N/mm2
Hajl�t�szil�rds�g: 0,8 N/mm2
H�vezet� k�pess�g: 0,065 W/mK
H�vezet�si t�nyez�:
P�radiff�zi�s ellen�ll�si sz�m: μ = 4,5 – 9,5
K�mhat�s: pH 10
ďż˝
Alkalmaz�si ter�letek
ďż˝
A belt�ri p�raforgalom szab�lyoz�sa
ďż˝
A homlokzati falak nem kiel�g�t� h�szigetel�se – k�l�n�sen a panelh�zak „szendvicselemeinek” hi�nyos vagy t�nkrement szigetel�r�tegei; az elt�r� �p�t�anyagok �ssze�p�t�se vagy hib�s szerkezeti kialak�t�s miatti h�hidak; a sz�ls�s�ges h�m�rs�kletv�ltoz�sok; a helytelen lak�shaszn�lat (f�z�s, ruhasz�r�t�s, szell�ztet�s hi�nya) k�vetkezt�ben a bels� falfel�leteken p�ra csap�dhat le. Ez nemcsak kellemetlen, nyirkos tapint�s�, m�ll� fest�s� falat eredm�nyez, hanem �letfelt�telt ny�jt a k�l�nf�le pen�szgomb�k szaporod�s�hoz is.
Ha az ilyen bels� falakra – megfelel� el�k�sz�t�s ut�n – 25 mm vastag MASTERCLIMA szigetel�lemezt ragasztanak, akkor az a m�r lecsap�dott nedvess�get �s a leveg� p�ratartalm�t k�pes felsz�vni �s kapill�ris rendszer�ben gravit�ci�s lefoly�s/kicsepeg�s, valamint sz�mottev� alakv�ltoz�s �s min�s�groml�s n�lk�l t�rolni. A nedves�tett MASTERCLIMA anyag l�gos k�mhat�sa megsz�nteti ill. megel�zi a pen�szgomb�k szaporod�s�t.
ďż˝
Kedvez�bb belt�ri l�g�llapotok k�z�tt (magasabb h�m�rs�klet, kisebb p�ratartalom, szell�ztet�s) a t�rolt nedvess�g ism�t kip�rologhat a l�gt�rbe, ami kedvez�en m�dos�thatja pl. az igen sz�raz leveg�j� paneles lak�sok komfort�rzet�t. A le�rt folyamat csak el��r�sszer� kivitelez�ssel, kiz�r�lag p�ra�tereszt� ragaszt�- �s sim�t�anyagok, fest�kek �s tap�t�k haszn�lata eset�n val�sul meg. El�nyeit az elm�lt h�napokban f�v�rosi �s vid�ki h�zgy�ri panellak�sokban, hagyom�nyos t�m�r t�gla �s falaz�blokk falaz�s� helyis�gekben v�gzett referenciamunk�k eredm�nyess�ge bizony�tja.
ďż˝
A kapill�ris falnedvess�g kisz�rad�s�nak gyors�t�sa
ďż˝
Az �p�letek pincefalai v�zszintes nedvess�gszigetel�s �s/vagy talajparti f�gg�leges szigetel�s hi�ny�ban vagy meghib�sod�sa miatt a felsz�v�d� �s oldalir�nyb�l besziv�rg� talajnedvess�gt�l �tnedvesednek, amelynek hat�s�ra a pince bels� fala nyirkos, ny�lk�s tapint�s� lesz, a talajnedvess�ggel sz�ll�tott �p�letk�ros�t� s�k kivir�gzanak, roncsolva a fest�st, vakolatot �s s�lyos esetben a falaz� anyagot is. A pincefal �s a pinc�ben t�rolt t�rgyak pen�szed�se miatt a leveg� kellemetlen, dohos szag� �s eg�szs�gtelen. Igen sok esetben a pincefalak nedvess�ge felh�z�dik a f�ldszinti falakba is, ahol a tel�tetts�get �s az �rtalmas hat�sokat tov�bb fokozhatja a talajfelsz�nr�l falra vezetett �s felfr�ccsen� v�z, valamint a homlokzatra es� csapad�k.
ďż˝
A pincehelyis�gek magasabb komfortfokozat� hasznos�t�si ig�nye eset�n (pl. iratrakt�r, klubhelyis�g, sz�rakoz�hely, stb.) legt�bbsz�r elengedhetetlen a pincefalak ut�lagos, f�gg�leges �s v�zszintes nedvess�gszigetel�se mechanikus, injekt�l�sos vagy elektrok�miai elj�r�ssal. A hat�kony szigetel�s f�l�tti �s el�tti, v�zut�np�tl�st�l elz�rt, de m�g nedves falak kisz�rad�s�t azonban jelent�sen gyors�thatja a MASTERCLIMA lemezek alkalmaz�sa. Erre a c�lra eddig csak a gy�ri el�kever�s�, k�m�ves m�dszerrel felhordott p�rusos jav�t� vakolatokat lehetett javasolni, amelyek �tkem�nyedett �llapotban min. 40 t�rfogatsz�zal�k nyitott l�gp�rustartalmuk r�v�n seg�tik a nedvess�g kip�rolg�s�t. A megfelel�en el�k�sz�tett alapfel�letre k�nnyebben �s gyorsabban fektetett MASTERCLIMA lemezek a kb. 80 t�rfogatsz�zal�k nyitott l�gp�rustartalom miatt egy, a falfel�let mind�ssze 20%-�t takar� vakolatr�teggel egyen�rt�k�ek �s alkalmasak a marad� nedvess�g kip�rolg�sakor m�g kikrist�lyosod� s�k t�rol�s�ra is. Term�szetesen ez esetben is alapfelt�tel, hogy a kivitelez�shez haszn�lt valamennyi anyag p�ra�tereszt� legyen �s a l�gt�r p�ratartalm�nak folyamatos elt�vol�t�s�t term�szetes �s/vagy mesters�ges szell�ztet�s seg�tse.
ďż˝
A p�rusos vakolatok sz�lesk�r� alkalmaz�s�b�l nyert gyakorlati tapasztalatok alapj�n viszont kijelenthet�, hogy nedvess�gszigetel�s n�lk�li, �n�ll� falsz�rad�st gyors�t� feladatra a MASTERCLIMA lemezek is csak akkor haszn�lhat�k, ha a vel�k bor�tott falazat nedvess�gtel�tetts�ge nem nagyobb, mint 50%.
ďż˝
Bels� oldali h�szigetel�se
ďż˝
Az �p�letek belt�ri kl�mav�delme, a komfortos lak�- �s munkak�r�lm�nyek biztos�t�sa �s a rohamosan emelked� f�t�si k�lts�gek szempontj�b�l kiemelt jelent�s�ge van a homlokzati falak h�szigetel� k�pess�g�nek. Rosszul m�retezett h�szigetel�s� falak, korszer�tlen ablakok �s erk�lyajt�k, h�hidas szerkezeti csom�pontok eset�n a hideg t�li id�ben indokolatlanul magas a f�t�si energiaig�ny, a lak�s huzatos, a falazat belsej�ben �s fel�let�n megjelennek a m�r ismert, k�ros p�ralecsap�d�sok.
ďż˝
Meleg ny�ri id�ben pedig csak igen k�lts�ges kl�maberendez�s tud elviselhet� belt�ri h�m�rs�kletet biztos�tani. Mindebben k�l�n�sen �rintettek a kontinent�lis �ghajlati z�n�ba es� magyar �p�letek, amelyek a kiegyens�lyozottan hideg vagy meleg kl�m�j� orsz�gok �p�tm�nyeihez k�pest sokkal gyakoribb �s sz�ls�s�gesebb kl�mav�ltoz�soknak vannak kit�ve. A rossz h�szigetel�s� �p�letek fel�j�t�sakor – a ny�l�sz�r�k cser�je, a h�hidak �s be�z�sok megsz�ntet�se mellett – az �p�letfizikusok t�bbs�ge a falak k�ls� oldali, ut�lagos h�szigetel�s�t javasolja. Vannak azonban er�sen tagolt homlokzatfel�let�, k�l�nf�le �p�t�anyagokb�l �ssze�p�tett �s m�eml�ki v�detts�g� �p�letek, amelyek k�ls� oldali h�szigetel�se csak s�lyos m�szaki �s eszt�tikai engedm�nyek �r�n oldhat� meg.
ďż˝
A sz�raz �llapotban Ν = 0,065 W/mK h�vezet� k�pess�g� MASTERCLIMA lemez a homlokzati fal bels� oldal�ra felragasztva nemcsak a belt�ri p�raforgalmat szab�lyozza, hanem kiv�l� h�szigetel� r�teg is. Term�szetesen ez �tnedvesedett falakra nem �rv�nyes, mivel a nedvess�gtartalom n�veked�s�vel minden h�szigetel� anyag h�vezet� k�pess�ge fokozatosan emelkedik.
ďż˝
A MASTERCLIMA lemezzel k�sz�lt bels� oldali h�szigetel�s hat�konys�g�t nemcsak a n�met Z-23.11-1261 sz�m� �ltal�nos �p�t�sfel�gyeleti Enged�ly kiad�s�hoz sz�ks�ges vizsg�latok igazolt�k, hanem egy f�v�rosi, t�glafalazat� csal�di h�z f�ldszinti lak�s�nak fel�j�t�sa sor�n v�gzett h�technikai m�r�sek is. Az ablakok cser�je �s a programozhat� f�t�si rendszer be�ll�t�s�n t�l 50 mm vastag MASTERCLIMA lemez bels� oldali szigetel�s eredm�nyek�ppen a m�r�sek azt mutatt�k, hogy a fel�j�tott lak�s f�t�si h�sz�ks�glete 30%-kal cs�kkent, amelynek 60%-a a MASTERCLIMA szigetel�snek k�sz�nhet�.
ďż˝
A folyamatosan haszn�lt helyis�gek, �gy a lak�sok k�ls� falainak jelent�s vastags�g� bels� oldali h�szigetel�se p�ratechnikai szempontb�l nem javasolt. A legfeljebb 25 mm vastags�g� MASTERCLIMA lemezzel k�sz�tett bels� oldali h�szigetel�s azonban m�r mind a h�szigetel�si, mind a p�ratechnikai szempontokat messzemen�en kiel�g�ti.
ďż˝
Feldolgoz�s, kivitelez�s
�ltal�nos alapk�vetelm�nyek
ďż˝
B�rmelyik alkalmaz�si ter�leten csak akkor v�rhatjuk el a MASTERCLIMA lemezek kiv�l� �p�letfizikai tulajdons�gainak �rv�nyes�l�s�t, ha
ďż˝
a MASTERCLIMA r�teg teljes fel�leten felfekszik a falazatra, �reg vagy l�gr�s kialakul�sa n�lk�l,vagyis az alapfel�lettel t�k�letesen �ssze�p�l, r�sz�v� v�lik;
ďż˝
a MASTERCLIMA r�teg fektet�s�t megel�z� fel�let el�k�sz�t�shez, a felragaszt�shoz, majd a lemezek fel�letk�pz�s�hez kiz�r�lag p�ra�tereszt� anyagokat haszn�lnak fel, amelyek p�radiff�zi�s ellen�ll�si sz�ma legfeljebb Ο = 25 lehet. Filmk�pz� polimer tartalm� jav�t�-, ragaszt� �s sim�t�habarcsok, p�raf�kez� vagy p�raz�r� m�anyag fest�sek, tap�t�k �s lapburkolatok alkalmaz�sa eset�n �rtelmetlen a MASTERCLIMA be�p�t�se!
ďż˝
Alapfel�let el�k�sz�t�s
Az alapfel�let laza morzsol�d� r�szeit le kell verni, fug�it kb. 2 cm m�lys�gig kikaparni, a pen�szes �s s�kivir�gz�sos foltokat sz�razon le kell dr�tkef�zni, a r�gi fest�st �s tap�t�z�st elt�vol�tani. A letiszt�tott fel�letet c�lszer� a pen�szk�pz�d�s megsz�ntet�se vagy megel�z�se �rdek�ben gomba�l� hat�anyag� oldattal kezelni a gy�rt�k el��r�sa szerint.
A letiszt�tott fel�let egyenetlens�geinek megsz�ntet�s�re nagyobb �regek, kit�r�sek, f�szkek eset�n cementk�t�s� jav�t�habarcsot, v�kony r�tegben a p�ra�tereszt� ragaszt�habarccsal v�gzett �tsim�t�st kell haszn�lni. Tiszta, sima, de porl�sra hajlamos alapfel�letet vakolatszil�rd�t� folyad�kkal kell el�kezelni.
ďż˝
A MASTERCLIMA lemezek darabol�sa
ďż˝
A lemezek k�zi f�r�sszel vagy elektromos f�r�szg�ppel egyszer�en �s gyorsan a megfelel� m�retre szabhat�k. �gyelni kell arra, hogy darabol�skor a fel�letre mer�leges, let�r�smentes, egym�shoz j�l illeszked� �lek maradjanak.
ďż˝
Ragaszt�s
ďż˝
A sima alapfel�letre a gy�rt�k el��r�sai szerint megkevert ragaszt�massz�t fogazott spatuly�val kell felhordani, egyszerre csak akkora fel�letre, amely a ragaszt� nyitott idej�n bel�l leburkolhat�. A m�retre szabott MASTERCLIMA lemezek ragaszt��gyba fektet�s�t a padl�szintt�l felfel� kell v�gezni oly m�don, hogy az illeszked� �lekre is v�kony ragaszt�r�teget kell kenni. A k�t�sben fektetett lemezeket az �gyaz�habarcs r�tegbe �s oldalir�nyban be kell nyomkodni. A fug�kb�l kinyom�dott ragaszt�massz�t a fel�lets�kig le kell h�zni. A ragaszt� �tkem�nyed�si id�ig�nye a tov�bbi fel�letk�pz�s megkezd�s�ig, szobah�m�rs�kleten legal�bb 24 �ra.
ďż˝
Fel�letk�pz�s
ďż˝
A MASTERCLIMA lemezekkel burkolt bels� falak fel�letk�pz�se a helyis�g rendeltet�s�t�l, eszt�tikai ig�nyeit�l �s az alkalmaz�si c�lt�l f�gg�en v�ltoz� lehet, de minden esetben betartva az �ltal�nos alapk�vetelm�nyek szerinti p�ra�tereszt� k�pess�g biztos�t�s�t. Legegyszer�bb esetben a sima MASTERCLIMA fel�letet a ragaszt�anyagb�l k�sz�tett sim�t�massz�val glettelik, majd ennek 24 �r�s sz�rad�sa ut�n meszelik, m�sz-, szilik�t- vagy szilikonk�t�s�, p�ra�tereszt� fest�kkel vonj�k �t. Ugyanerre a glettelt, sima fel�letre filmet nem k�pez� ragaszt�anyaggal p�ra�tereszt� pap�r-, textil- vagy �vegsz�ltap�ta is fektethet�. Egyenetlen z�r�fel�lettel k�sz�lt MASTERCLIMA lemezburkol�s �s k�l�n vakol�s ig�nye eset�n olyan belt�ri vakolat is alkalmazhat�, amelybe vagy a csatlakoz�si h�zagok f�l�tt h�z�d� szalagok, vagy a teljes fel�letet fed�, �tfed�ses s�vok form�j�ban er�s�t� �vegsz�lh�l�t �gyaznak be. Ez a v�kony vakolatr�teg �s ennek fel�letk�pz�se szint�n csak p�ra�tereszt� lehet.
ďż˝
A MASTERCLIMA lemezfed�ssel ell�tott falak vizes helyis�gekben el��rt, teljes szintmagass�g� csempeburkol�sa m�szakilag �rtelmetlen, f�l�sleges k�lts�gr�ford�t�s.
Korl�tozott hat�s csak akkor v�rhat�, ha a csempeburkolat – MASTERCLIMA n�lk�l – csak a falmagass�g 2/3-�ig h�z�dik fel �s a fels� harmadban fektetett, hidrof�b fel�letk�pz�s� MASTERCLIMA r�teg r�szlegesen teljes�teni tudja p�raforgalmat szab�lyoz� feladat�t.
Inform�ci�: masterclima@masterclima.hu
ďż˝

ďż˝

�Tapasztaljuk, hogy a bevizsg�lt rendszerragaszt� az LB-Knauf „ragaszt�tapasz”
�(nem keverend� �ssze a ragaszt�habarccsal �s egy�b ragaszt�kkal) helyett t�bb c�g hasonl� nev�, olcs�bb ragaszt�t ad, vagy aj�nl.
Felh�vjuk a tisztelt felhaszn�l�k figyelm�t, hogy az �MI ��vizsg�lat is az eml�tett anyagot javasolja.
M�s ragaszt�t minden�felhaszn�l� csak saj�t felel�ss�g�re alkalmazza, annak tudat�ban, hogy ez esetben �nem garant�lt a szigetel�s �szakszer� m�k�d�se.
Igyeksz�nk az LB Knauf ragaszt�tapasz �r�t olyan szinten tartani, hogy �ne jelentsen lehetetlen k�lts�get senkinek.
Sz�ks�ges hangs�lyozni, hogy minden reklam�ci�t �s probl�m�t, mely „m�s” ragaszt� alkalmaz�sa miatt mer�l fel (esetlegesen)�el kell h�r�tanunk.
ďż˝
2010. m�jus 27-�n egy zs�k (25 kg) LB Knauf ragaszt�tapasz �ra mind�ssze�2656.- Ft + �fa